Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
8 ChamarajaNagar 22 22 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
10 Chikmagalore 35 35 100
11 Chitradurga 36 36 100
12 DakshinaKannada 11 11 100
13 Davanagere 29 29 100
14 Dharwad 15 15 100
16 Gulbarga 41 41 100
17 Hassan 38 38 100
18 Haveri 28 28 100
19 Kolar 25 25 100
20 Koppal 29 29 100
21 Madikeri 9 9 100
22 Mandya 38 38 100
1 Bagalakote 30 30 100
2 Bangalore (R) 12 12 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
4 Belgaum 54 54 100
24 Raichur 36 36 100
26 Shimoga 32 32 100
28 Udupi 9 9 100
30 Yadgiri 21 21 100
5 Bellary 37 36 97
23 Mysore 37 36 97
27 Tumkur 53 50 94
15 Gadag 16 15 93
25 Ramanagar 23 21 91
29 UttaraKannada 24 21 87
  Grand Total 819 808 98.66

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 5920 5107 0 0
2 Bangalore (R) 2170 1843 0 0
3 Bangalore (U) 1320 975 0 0
4 Belgaum 11240 9697 0 0
5 Bellary 8470 7919 0 0
6 Bidar 5830 5462 0 0
7 Bijapur 4620 2949 0 0
8 ChamarajaNagar 4590 3120 0 0
9 Chikkaballapura 4070 3692 0 0
10 Chikmagalore 6540 5869 0 0
11 Chitradurga 6740 6091 0 0
12 DakshinaKannada 2460 2135 0 0
13 Davanagere 5560 5276 3 0
14 Dharwad 2980 2782 0 0
15 Gadag 3620 2326 0 0
16 Gulbarga 8390 7211 0 0
17 Hassan 7620 7052 0 0
18 Haveri 5710 5477 0 0
19 Kolar 4990 4183 0 0
20 Koppal 5720 4897 0 0
21 Madikeri 2190 1621 0 0
22 Mandya 7470 6531 0 0
23 Mysore 7530 5218 0 0
24 Raichur 7290 6088 0 0
25 Ramanagar 4860 3569 0 0
26 Shimoga 5730 4823 0 0
27 Tumkur 9950 7932 0 0
28 Udupi 1870 1504 0 0
29 UttaraKannada 4330 2045 0 0
30 Yadgiri 4410 3990 0 0
  Grand Total 164190 137384 3 0