Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 30 30 100
2 Bangalore (R) 12 12 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
4 Belgaum 54 54 100
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
8 ChamarajaNagar 22 22 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
11 Chitradurga 36 36 100
12 DakshinaKannada 11 11 100
13 Davanagere 29 29 100
14 Dharwad 15 15 100
15 Gadag 16 16 100
16 Gulbarga 41 41 100
17 Hassan 38 38 100
18 Haveri 28 28 100
19 Kolar 25 25 100
21 Madikeri 9 9 100
22 Mandya 38 38 100
24 Raichur 36 36 100
26 Shimoga 32 32 100
28 Udupi 9 9 100
30 Yadgiri 21 21 100
23 Mysore 37 36 97
10 Chikmagalore 35 34 97
5 Bellary 37 36 97
20 Koppal 29 28 96
27 Tumkur 53 50 94
25 Ramanagar 23 21 91
29 UttaraKannada 24 21 87
  Grand Total 819 807 98.53

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
9 Chikkaballapura 4070 3698 3589 97
12 DakshinaKannada 2460 2134 1965 92
5 Bellary 8470 7629 6840 89
29 UttaraKannada 4330 2058 1798 87
21 Madikeri 2190 1569 1321 84
8 ChamarajaNagar 4590 2970 2456 82
10 Chikmagalore 6540 5879 4668 79
17 Hassan 7620 6753 5194 76
18 Haveri 5710 5468 4133 75
25 Ramanagar 4860 3574 2694 75
27 Tumkur 9950 7584 5323 70
1 Bagalakote 5920 5123 3519 68
28 Udupi 1870 1505 1014 67
3 Bangalore (U) 1320 811 539 66
11 Chitradurga 6740 6080 4064 66
14 Dharwad 2980 2800 1758 62
22 Mandya 7470 6515 3994 61
23 Mysore 7530 4919 2854 58
7 Bijapur 4620 2924 1647 56
19 Kolar 4990 3578 1947 54
13 Davanagere 5560 4959 2599 52
15 Gadag 3620 1856 945 50
20 Koppal 5720 4795 2389 49
6 Bidar 5830 5407 2698 49
4 Belgaum 11240 9647 4591 47
26 Shimoga 5730 4810 2272 47
16 Gulbarga 8390 6983 3257 46
2 Bangalore (R) 2170 1859 798 42
30 Yadgiri 4410 3975 1195 30
24 Raichur 7290 5990 1547 25
  Grand Total 164190 133852 83608 62.46