Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
8 ChamarajaNagar 22 22 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
10 Chikmagalore 35 35 100
11 Chitradurga 36 36 100
12 DakshinaKannada 11 11 100
13 Davanagere 29 29 100
14 Dharwad 15 15 100
15 Gadag 16 16 100
16 Gulbarga 41 41 100
17 Hassan 38 38 100
18 Haveri 28 28 100
19 Kolar 25 25 100
20 Koppal 29 29 100
21 Madikeri 9 9 100
22 Mandya 38 38 100
23 Mysore 37 37 100
24 Raichur 36 36 100
1 Bagalakote 30 30 100
2 Bangalore (R) 12 12 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
4 Belgaum 54 54 100
26 Shimoga 32 32 100
28 Udupi 9 9 100
30 Yadgiri 21 21 100
27 Tumkur 53 50 94
5 Bellary 37 35 94
25 Ramanagar 23 21 91
29 UttaraKannada 24 21 87
  Grand Total 819 809 98.78

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
5 Bellary 8470 7920 764 9
12 DakshinaKannada 2460 2099 207 9
28 Udupi 1870 1502 134 8
9 Chikkaballapura 4070 3696 292 7
10 Chikmagalore 6540 5869 449 7
29 UttaraKannada 4330 2045 124 6
25 Ramanagar 4860 3564 225 6
17 Hassan 7620 7043 367 5
3 Bangalore (U) 1320 970 51 5
1 Bagalakote 5920 5130 244 4
14 Dharwad 2980 2782 133 4
15 Gadag 3620 2330 115 4
18 Haveri 5710 5472 204 3
7 Bijapur 4620 2954 96 3
8 ChamarajaNagar 4590 3354 108 3
20 Koppal 5720 5314 205 3
21 Madikeri 2190 1623 54 3
23 Mysore 7530 5289 196 3
27 Tumkur 9950 7930 212 2
19 Kolar 4990 4179 123 2
11 Chitradurga 6740 6198 177 2
13 Davanagere 5560 5263 75 1
6 Bidar 5830 5461 106 1
4 Belgaum 11240 9750 179 1
24 Raichur 7290 6213 109 1
22 Mandya 7470 6530 83 1
30 Yadgiri 4410 3994 45 1
26 Shimoga 5730 4821 42 0
2 Bangalore (R) 2170 1855 0 0
16 Gulbarga 8390 7223 55 0
  Grand Total 164190 138373 5174 3.74