Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 12 12 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
10 Chikmagalore 34 34 100
12 DakshinaKannada 11 11 100
14 Dharwad 15 15 100
18 Haveri 28 28 100
26 Shimoga 32 32 100
28 Udupi 9 9 100
4 Belgaum 54 53 98
11 Chitradurga 37 36 97
1 Bagalakote 30 29 96
30 Yadgiri 22 21 95
16 Gulbarga 41 39 95
17 Hassan 38 36 94
22 Mandya 38 36 94
13 Davanagere 29 27 93
19 Kolar 25 23 92
20 Koppal 27 25 92
5 Bellary 38 35 92
24 Raichur 36 33 91
25 Ramanagar 23 21 91
15 Gadag 16 14 87
27 Tumkur 54 46 85
29 UttaraKannada 24 20 83
23 Mysore 37 30 81
8 ChamarajaNagar 22 18 81
21 Madikeri 9 7 77
  Grand Total 820 769 93.78

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
9 Chikkaballapura 3410 3073 2384 77
12 DakshinaKannada 2150 1883 1420 75
28 Udupi 1560 1314 990 75
1 Bagalakote 4910 4216 2966 70
5 Bellary 7510 6849 4702 68
14 Dharwad 2490 2441 1679 68
7 Bijapur 4060 3395 2295 67
3 Bangalore (U) 1160 630 427 67
2 Bangalore (R) 1710 1467 968 65
10 Chikmagalore 5460 5006 3227 64
6 Bidar 4880 4039 2369 58
25 Ramanagar 4350 2798 1609 57
26 Shimoga 4710 4164 2408 57
11 Chitradurga 5370 5024 2840 56
27 Tumkur 7880 5128 2826 55
21 Madikeri 1610 1193 620 51
20 Koppal 4260 1888 881 46
29 UttaraKannada 3510 1825 838 45
16 Gulbarga 7070 5860 2618 44
18 Haveri 4940 4776 2055 43
17 Hassan 6810 5813 2409 41
13 Davanagere 4570 2536 1062 41
15 Gadag 3260 2042 820 40
22 Mandya 6610 5331 2164 40
19 Kolar 3960 2060 603 29
24 Raichur 6360 4957 1252 25
8 ChamarajaNagar 3860 2413 608 25
4 Belgaum 9770 8548 2153 25
30 Yadgiri 3900 3555 821 23
23 Mysore 6120 3530 475 13
  Grand Total 138220 107754 52489 48.71