Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 12 12 100
3 Bangalore (U) 5 5 100
9 Chikkaballapura 22 22 100
10 Chikmagalore 34 34 100
6 Bidar 29 29 100
7 Bijapur 23 23 100
14 Dharwad 15 15 100
18 Haveri 28 28 100
26 Shimoga 32 32 100
28 Udupi 9 9 100
4 Belgaum 54 53 98
11 Chitradurga 37 36 97
16 Gulbarga 41 40 97
22 Mandya 38 37 97
24 Raichur 36 35 97
19 Kolar 25 24 96
1 Bagalakote 30 29 96
13 Davanagere 29 28 96
8 ChamarajaNagar 22 21 95
30 Yadgiri 22 21 95
17 Hassan 38 36 94
5 Bellary 38 36 94
15 Gadag 16 15 93
27 Tumkur 54 50 92
20 Koppal 28 26 92
25 Ramanagar 23 21 91
12 DakshinaKannada 11 10 90
23 Mysore 37 33 89
29 UttaraKannada 24 20 83
21 Madikeri 9 7 77
  Grand Total 821 787 95.86

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
28 Udupi 1560 1331 1235 92
9 Chikkaballapura 3410 3063 2686 87
10 Chikmagalore 5460 5047 4357 86
27 Tumkur 7880 6300 4955 78
25 Ramanagar 4350 2828 2205 77
12 DakshinaKannada 2150 1881 1379 73
17 Hassan 6810 5776 4174 72
2 Bangalore (R) 1710 1468 1060 72
1 Bagalakote 4910 4211 2940 69
3 Bangalore (U) 1160 680 459 67
29 UttaraKannada 3510 1864 1236 66
22 Mandya 6610 5677 3791 66
5 Bellary 7510 7224 4463 61
26 Shimoga 4710 4237 2550 60
18 Haveri 4940 4792 2858 59
23 Mysore 6120 3745 2108 56
11 Chitradurga 5370 5109 2731 53
14 Dharwad 2490 2423 1262 52
13 Davanagere 4570 2867 1335 46
21 Madikeri 1610 1192 536 44
8 ChamarajaNagar 3860 2648 1078 40
16 Gulbarga 7070 5955 2398 40
15 Gadag 3260 2043 785 38
7 Bijapur 4060 3411 1270 37
20 Koppal 4310 2304 850 36
4 Belgaum 9770 8776 2978 33
19 Kolar 3960 2151 693 32
24 Raichur 6360 5176 1437 27
30 Yadgiri 3900 3565 863 24
6 Bidar 4880 4393 991 22
  Grand Total 138270 112137 61663 54.99