Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
2 Bangalore (R) 12 12 100
7 Bijapur 23 23 100
14 Dharwad 15 15 100
28 Udupi 9 9 100
10 Chikmagalore 34 33 97
30 Yadgiri 22 21 95
9 Chikkaballapura 24 22 91
12 DakshinaKannada 12 11 91
5 Bellary 37 34 91
4 Belgaum 53 47 88
3 Bangalore (U) 6 5 83
11 Chitradurga 37 31 83
26 Shimoga 33 27 81
16 Gulbarga 41 33 80
17 Hassan 38 29 76
15 Gadag 16 12 75
22 Mandya 37 26 70
18 Haveri 28 19 67
8 ChamarajaNagar 21 14 66
21 Madikeri 9 6 66
25 Ramanagar 23 15 65
23 Mysore 37 24 64
13 Davanagere 28 18 64
24 Raichur 36 23 63
29 UttaraKannada 24 15 62
1 Bagalakote 30 18 60
19 Kolar 27 16 59
20 Koppal 27 16 59
6 Bidar 29 17 58
27 Tumkur 54 31 57
  Grand Total 822 622 75.67

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
28 Udupi 1560 1321 1007 76
9 Chikkaballapura 3510 3055 1078 35
17 Hassan 6810 5245 1159 22
25 Ramanagar 4350 2689 557 20
1 Bagalakote 4910 3546 670 18
5 Bellary 7460 6616 1003 15
10 Chikmagalore 5460 5023 703 13
26 Shimoga 4760 3638 465 12
11 Chitradurga 5370 4437 509 11
7 Bijapur 4060 3372 359 10
27 Tumkur 7880 4773 453 9
16 Gulbarga 7070 5411 507 9
15 Gadag 3110 1953 142 7
6 Bidar 4880 3492 266 7
24 Raichur 6360 4489 305 6
30 Yadgiri 3900 3417 189 5
4 Belgaum 9610 8350 363 4
13 Davanagere 4410 2007 88 4
22 Mandya 6560 4746 180 3
14 Dharwad 2490 2173 52 2
18 Haveri 4940 4166 77 1
19 Kolar 4060 1599 24 1
29 UttaraKannada 3510 1717 31 1
23 Mysore 6120 2823 0 0
20 Koppal 4260 852 1 0
21 Madikeri 1610 1124 0 0
8 ChamarajaNagar 3760 2351 17 0
2 Bangalore (R) 1710 1466 0 0
3 Bangalore (U) 1210 622 0 0
12 DakshinaKannada 2200 1541 0 0
  Grand Total 137900 98014 10205 10.41